رویداد های مهم

Slide
صدور شجره نامه سگ

بررسی صحت و ثبت نسل سگ‌های مالکین ،
صدور برگه شجره همراه با لوگوی
فدراسیون جهانی سگ (FCI) توسط نماینده رسمی فدراسیونبیشتر بدانید
Slide نمونه شجره نامه اکسپورت کنل کلاب ازبکستان
(EXPORT PEDIGREE)
بیشتر بدانید