BH

BH
هدف از این دوره همراهی و اعتماد به نفس کامل سگ در تمام محیط های عمومی است.
بخش های این دوره:
-هم قدم شدن استاندارد سگ با بند و بدون بند در زمین تمرین
-دادن دستور بشین و خواب در حین حرکت
-تردد در مکان های عمومی
-مواجه شدن سگ با افراد و وسایل نقلیه
درنهایت آماده سازی دوره ی محافظت برای سگ شروع میشود.
لازم به ذکر است پس از آماده سازی و بالابردن تمرکزسگٰ،قسمت اصلی یا پلان استاندارد BH که بر اساس قوانین فدراسیون جهانی FCI مشخص و تعیین شده است درصورت نیاز شما و توانایی سگ آموزش داده میشودودرموعد مقررشده از سوی فدراسیون جهانی و باتوجه به داشتن شرایط اعلام شده امکان شرکت درآزمون جهانی BHمیسر میشود.