مربی آموزش

1366a6f2-62d2-4457-9449-11514cea3d14

مربی آموزش

آموزش به مربیان تحت نظر مربی محمد رضا میر محمد صادق
درباره مربی
لکسی عبیدی دیاکو ۳

آموزش سگ

آموزش سگ ها زیر نظر مربی محمد رضا میر محمد صادق
در باره مربی