Certificate کمک مربیگری

آموزش افراد برای برقراری ارتباط با سگ ها دراین دوره به صورت مفصل به چگونگی برقراری رابطه بین انسان و سگ و همچنین رفتارشناسی و روانشناسی هردوطرف پرداخته می شود. هدف اصلی این دوره، آموزش دو جانبه بین سگ و صاحبش برای رسیدن به تعادل، آرامش و لذت بردن از زندگی در کنار یکدیگر می باشد.