Protection

Protection

Protection محافظت یا گارد ودفاع هدف از این دوره داشتن یک سگ با کارآیی حمله برای محل کار،محل زندگی و محافظت می باشد. با بالا بردن قدرت فک ،دادن اعتماد به نفس لازم یرای حمله ،سگ اخطار دادن را فرا گرفته و پس از آن با دستور صاحب فرمان حمله را به قسمت آموزش دیده انجام می دهد و با فرمان آزاد،رها کرده و کنار صاحب باز می گردد و در انتظار فرمان مجدد می باشد و در صورت کوچکترین واکنش از سوی مهاجم حمله مجدد صورت می گیرد. این دوره آموزشی برای نژادهایی که قابلیت نگهبانی و بادیگارد شدن را دارند انجام میشود که اصل آن برپایه نگهبانی وحمله کنترل شده وهدفمند و دفاع از صاحب خود بنا نهاده شده است .در این دوره از فرمان های آموزش داده شده در دوره مقدماتی  بصورت حرفه ای استفاده میشود  بدیهی است سگی که در تولگی دوره مقدماتی را نگذرانده باشد در انجام دقیق و حساب شده بسیاری از فرمان ها دچار مشکل خواهد شد به همین دلیل پیشنهاد میشود که سگ برای گذراندن دوره گارد دوره مقدماتی را گذرانده واز نظر فرمان پذیری دارای استانداردهای رفتاری صحیح باشد.