Obidience

Obidience

Obidience
هدف از این دوره فرمان پذیری سگ و آموزش کنترل سگ به صاحب می باشد.
این دوره حاوی 30 واحد آموزشی از جمله اصول نگهداری و رفتارشناسی مربوط به صاحب سگ است که شامل باید ها و نباید های رفتاری می باشد.
این دوره پیش نیازاصلی برای دوره های دیگرآموزشی میباشد.
فرامین این دوره شامل:
بیا، بشین، خواب، دست راست، چپ، بمان، نخوردن غذا-خوردن غذا، نگرفتن غذا از دست غریبه، آشنایی با قلاده، اصول آموزش دستشویی میباشد.