Peaople Training For Dogs

People Training For Dogs

People Training For Dogs
آموزش افراد برای برقراری ارتباط صحیح با سگ ها
دراین دوره به صورت مفصل به چگونگی برقراری رابطه بین انسان و سگ و همچنین رفتارشناسی و روانشناسی هردوطرف پرداخته می شود.
هدف اصلی این دوره، آموزش دو جانبه بین سگ و صاحبش برای رسیدن به تعادل، آرامش و لذت بردن از زندگی در کنار یکدیگر می باشد.
چنانچه سگ فرمانپذیر نباشدویااز سنین تولگی باشمادرارتباط نباشدممکن است بدلیل عدم رعایت نکات کلیدی آموزشی نیاز به این دوره داشته باشید.
در این دوره تمرکز اصلی برصاحب یا صاحبان سگ میباشد.
افرادی که در یک محیط مشترک باسگ درارتباط هستندپس از آموختن این دوره میتوانند نکات مهمی که باعث عدم تعادل در رابطه آنها میشود را به صورت کامل اصلاح و ازباهم بودن و داشتن یکدیگر لذت ببرندچراکه یکی از مهم ترین جنبه های وجود این موجودات زندگی در لحظه و لذت بردن میباشد.