Rehabilitation

Rehabilitation

Rehabilitation رفع ناهنجاری و اصلاح اختلالات رفتاری هدف از این دوره، مرور آموزش های گذشته(در صورتی که سگ دوره های آموزشی ابتدایی را گذرانده باشد)، تثبیت آلفاپذیری، رفع کامل مشکلات رفتاری و بازگشت به شرایط مطلوب و متعادل زندگی می باشد. مهم ترین رکن این آموزش رفتارسازی درست وبراساس استاندارد مورد نیاز سگ و همچنین صاحب سگ میباشد.